หน้าแรก ประวัติวัด ทำเนียบพระภิกษุสงฆ์ กิจกรรม ประจำปี ภาพกิจกรรม โรงเรียน บริจาค ติดต่อวัด
Vdo Raak Thai 2556
 
 
สมาคมองค์กรต่างๆ
- สมาคมไทยในอเมริกา
 
รายนามต่างๆ
- สถานที่สำคัญในบอสตัน
 
 

โรงเรียนวัดบอสตันพุทธวราราม

ความเป็นมาวัดบอสตันพุทธวราราม

 โรงเรียนภาษาไทยวันอาทิตย์ วัดบอสตันพุทธวราราม ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2002 เป็นต้นมา  โดยเปิดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษไทยพื้นฐาน และ นาฏศิลป์ไทย และต่อมาเมื่อถึงกลางปีการศึกษา 2006-2007 จึงได้เปิดสอนเพิ่มเติมวิชา ดนตรีไทย มีเครื่องเล่นต่างๆ เช่น ระนาด,ซอ, ขิม เป็นต้น
โดยมีบุตรหลานชาวไทยที่เกิดและเติบโตในเขตนิวอิงแลนด์ ได้นำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมต่างของทางวัดและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยโรงเรียนภาษาไทยวันอาทิตย์วัดบอสตันพุทธวราราม  ซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ต้น จนถึงปัจจุบัน และมีกำหนดเปิดและปิดเรียนในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้

เปิดภาคเรียน  1 กันยายน – 30 มิถุนายน  ของทุกปี 
ปิดภาคเรียน    1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี 
และมีซัมเมอร์แคมป์ ระหว่าง 1-31 กรกฎาคม ของทุกปี

การจัดการเรียนการสอน


การจัดการเรียนการสอน

 การจัดการเรียนการสอน
1.
ประเภทวิชาที่สอน  
  1.1) ภาษาไทย การเขียน-การอ่าน-การพูด  
  1.2)  วัฒนธรรมไทย มารยาทไทย,ประเพณีไทย  
  วันสำคัญของชาติ,พระพุทธศาสนา, เล่านิทาน  
  และการละเล่นพื้นบ้านไทย   
  1.3) ดนตรีไทย  เครื่องดนตรีฯ  จะเข้,ขิม,ระนาด  
  1.4)  นาฎศิลป์ไทย รำไทย  ฯลฯ   
2.
 วัน/เวลา ทำการเรียนการสอน  ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 และ ที่ 3 ของเดือน  
  2.1) ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  10:00 AM. - 12:00 PM.  
  2.2)  ภาษาไทย   1:00 PM.    - 2:00  PM.   
  2.3)  วัฒนธรรมไทย  2:00 PM.    - 3:00 PM.  
3.
จำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน   
  ภาษาไทย และ วัฒนธรรมไทย  
  3.1) ช่วงชั้นที่ 1 เด็กเล็ก อายุระหว่าง 4-5 ขวบ  จำนวน  9  คน  
  3.2)  ช่วงชั้นที่ 2 เด็กเล็ก อายุระหว่าง 6-8 ขวบ  จำนวน  4 คน  
  3.3) ช่วงชั้นที่ 3 เด็กโต อายุระหว่าง 9-11 ขวบ จำนวน 7 คน  
  ดนตรีไทย  
  3.4) เด็กโต อายุระหว่าง  10-11 ขวบ จำนวน  8  คน   
  นาฏศิลป์ไทย   
  3.5)  เด็กเล็ก – เด็กโต อายุระหว่าง  5-14 ขวบ  จำนวน 7 คน  
    รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  22 คน  
     
 
4. ค่าลงทะเบียนเรียน ต่อคน/ต่อปี   $25.00 ดอลล่าร์ 
ครูสอนภาษาไทย จำนวน 3 คน   Valunteer  
ครูสอนวัฒนธรรมและประเพณีไทย จำนวน  1 คน   Valunteer 
 

 

 
อำนวยการเรียนการสอนโดย  คณะสงฆ์วัดบอสตันพุทธวราราม 
ดำเนินการเรียนสอนโดย   คณะครูอาสาสมัคร
 
 
คุณทิพวรรณ เบิร์น
 
 
คุณครูปุ๊ก
 

Boston Buddha Vararam Temple
วัดบอสตตันพุทธวราราม
125 North Road, Bedford, MA 01730
Phone: 781-271-0989, Fax: 781-271-0157, E-mail: watboston2010@hotmail.com
copyrights © 2008 http://www.watboston.org all rights reserved